Mô tả ảnh

Đồ dùng tiêu hao

367587 - BD Vacutainer® Sodium Fluoride Na2EDTA 3
Hãng: Becton Dickinson
362791 Ống chuẩn bị huyết tương - BD Vacutainer PP
Hãng: Becton Dickinson
363706- Ống nghiệm BD Microtainer MAP dùng cho hệ
Hãng: Becton Dickinson
365963- BD Microtainer Serum Tubes
Hãng: Becton Dickinson
365974 - Ống nghiệm BD Microtainer EDTA.
Hãng: Becton Dickinson
Ống xác định tốc độ máu lắng (ESR) thủy tinh 8 x 1
Hãng: Becton Dickinson
366703 – BD Vacutainer Plus Evacuated Secondary Tu
Hãng: Becton Dickinson
365043 TUBE BARRICOR 13X75 3.0 365044 TUBE BARRICO
Hãng: Becton Dickinson
369714 - BD Vacutainer® Buff. Na. Citratev(9NC) 4.
Hãng: Becton Dickinson
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10