Mô tả ảnh

Đồ dùng tiêu hao

MONOSED ESR VACUM TUBE (50 Tube)
Hãng: ELITechGroup B.V
APTT Si L Minus
Hãng: Helena Biosciences Europe
Thromboplastin L
Hãng: Helena Biosciences Europe
Visco calibrator 2
Hãng: Medirox AB
Visco calibrator 3
Hãng: Medirox AB
Visco Diluent MRX904
Hãng: Medirox AB
Clean Solution 050-950
Hãng: Behnk Elektronik GmBh
Cuvette racks 4-fold CP for 2320 tests 054-520
Hãng: Behnk Elektronik GmBh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10