Mô tả ảnh

Đồ dùng tiêu hao

CS 11 SYS
Hãng: Analyticon Biotechnologies AG
367203 - TOURNIQUET STRETCH LATEX FREE Ga-rô Stret
Hãng: Becton Dickinson
367921-TUBE GLU PLH 13X75 2.0 PLBL GR 367922-TUBE
Hãng: Becton Dickinson
365965 - BD Microtainer Plasma TubeTubes (Heparin)
Hãng: Becton Dickinson
368380 - TUBE TRCE PLH 13X100 6.0 UPLBL R/BL PLN 3
Hãng: Becton Dickinson
367374 - BD VACUTAINER ® LIHEP PST™ II PLUS BLOOD
Hãng: Becton Dickinson
367815 BD Vacutainer® Serum Blood Collection Tubes
Hãng: Becton Dickinson
367957 - TUBE SST II PLH 13X75 3.5 PLBL CE GLD 367
Hãng: Becton Dickinson
367983 – BD Vacutainer SST tube 3.5 ml 367986 – BD
Hãng: Becton Dickinson
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10