Mô tả ảnh

Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh

Vita
Hãng: Carestream - Mỹ
Dryview 5950
Hãng: Carestream - Mỹ
Dryview 5700
Hãng: Carestream - Mỹ
Directview classic
Hãng: Carestream - Mỹ
CR Directview elite
Hãng: Carestream - Mỹ
Dryview 6850
Hãng: Carestream - Mỹ
1 2