Mô tả ảnh

Máy X-Quang số hóa - CR

Vita
Hãng: Carestream - Mỹ
Directview classic
Hãng: Carestream - Mỹ
CR Directview elite
Hãng: Carestream - Mỹ
CR Directview max
Hãng: Carestream - Mỹ