Đấu thầu - Mua sắm
Quyết định 4578/QĐ-BYT về quy định giá tối đa của máu toàn phần và chế phẩm máu
Cập nhật ngày: 28/02/2014

 

Trích dẫn (để xem chi tiết toàn bộ văn bản hãy download ở cuối trang):

 

BỘ Y TẾ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4578/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ MÁU TOÀN PHẦN VÀ CHẾ PHẨM MÁU ĐẠT TIÊU CHUẨN
-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Điều 16 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 07/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện;
Căn cứ Quyết định số 198/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình An toàn truyền máu;
Căn cứ Thông tư số 182/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện;
Trên cơ sở nguyên tắc xác định giá máu và các chế phẩm máu tại Công văn số 5999/BTC-QLG ngày 27/4/2009 của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi mức chi và giá khối lượng máu toàn phần đạt tiêu chuẩn; Công văn số 15322/BTC-HCSN ngày 29/10/2009 của Bộ Tài chính tham gia ý kiến vào các văn bản liên quan đến giá máu toàn phần và chế phẩm máu;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về mức giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn áp dụng cho các đối tượng thanh toán từ ngân sách nhà nước (kể cả nguồn viện phí theo quy định phải ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước của các cơ sở y tế công lập) và Quỹ Bảo hiểm y tế như sau:

1. Giá tối đa đối với các đơn vị máu toàn phần đạt tiêu chuẩn:

a) 150.000 đồng đối với đơn vị máu toàn phần thể tích 30 ml;

b) 180.000 đồng đối với đơn vị máu toàn phần thể tích 50 ml;

c) 260.000 đồng đối với đơn vị máu toàn phần thể tích 100 ml;

d) 285.000 đồng đối với đơn vị máu toàn phần thể tích 150 ml;

đ) 350.000 đồng đối với đơn vị máu toàn phần thể tích 200 ml;

e) 415.000 đồng đối với đơn vị máu toàn phần thể tích 250 ml;

g) 440.000 đồng đối với đơn vị máu toàn phần thể tích 350 ml;

h) 485.000 đồng đối với đơn vị máu toàn phần thể tích 450 ml;

2. Giá tối đa đối với chế phẩm hồng cầu đạt tiêu chuẩn quy định:

a) 185.000 đồng đối với khối hồng cầu thể tích 30 ml;

b) 215.000 đồng đối với khối hồng cầu thể tích 50 ml;

c) 295.000 đồng đối với khối hồng cầu thể tích 100 ml;

d) 315.000 đồng đối với khối hồng cầu thể tích 150 ml;

đ) 375.000 đồng đối với khối hồng cầu thể tích 200 ml;

e) 445.000 đồng đối với khối hồng cầu thể tích 250 ml;

g) 465.000 đồng đối với khối hồng cầu thể tích 350 ml;

h) 500.000 đồng đối với khối hồng cầu thể tích 450 ml;

 

Quyết định 4578/QĐ-BYT về quy định giá tối đa của máu toàn phần và chế phẩm máu

Văn bản cùng loại