Xã hội hóa
Thông tư 15/2007/TT-BYT HD quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về TSLD
Cập nhật ngày: 12/02/2014

Trích dẫn (để xem chi tiết toàn bộ văn bản hãy download ở cuối trang):

 

BỘ Y TẾ

_________________

Số: 15/2007/TT-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng

tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm

trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ của các cơ sở y tế công lập

__________________________

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ công văn số 16586/BTC-HCSN ngày 05/12/2007 của Bộ Tài chính; Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ của các cơ sở y tế công lập như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng được thực hiện các quy định tại Thông tư này gồm:

a) Các cơ sở y tế công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập (kể cả các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Y tế quản lý), là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, có tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế toán được liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội và đúng với quy định của pháp luật;

b) Các cơ sở y tế công lập được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động được sử dụng tài sản để góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng, mua sắm  

 

Văn bản cùng loại