Hỏi đáp
Giá cả phụ kiện nên có quy định rõ ràng?
Ngày: 14/10/2013
Yêu cầu trả lời sớm các vấn đề máy móc có thể sửa được khi HCM chuyển máy ra sửa, để HCM trả lời cho KH nhanh nhất. Trường hợp không thể đáp ứng thì phải báo sớm để HCM có phương án cho khách hàng?
Ngày: 14/10/2013
Tại sao chỉ chăm sóc và phát triển 20% khách hàng, còn 80% khách hàng thì sao?
Ngày: 14/10/2013
Một số đơn hàng trong các viện, không biết sẽ khi nào hàng sẽ được giao đến khách, mong muốn được xử lý thật gấp vì tiêu chí của mình KH là ưu tiên số 1.?
Ngày: 14/10/2013
Việc đối chiếu công nợ, yêu cầu giải quyết dứt điểm năm nào ra năm đấy?
Ngày: 14/10/2013
Xét tăng lương do nhân sự qđ 100%, nhân sự có tự tin rằng mình hiểu đc 100% công việc của mỗi phòng ban?
Ngày: 14/10/2013
1 2 3 4 5