Mô tả ảnh

Đồ dùng tiêu hao

Kim lấy máu chân không
Hãng: Becton Dickinson
Holder sử dụng lấy máu chân không
Hãng: Becton Dickinson
Kaolin Suspension 050-940
Hãng: Behnk Elektronik GmBh
Chrono-lume 395
Hãng: Chrono-log Corp.
COLLAGEN 385
Hãng: Chrono-log Corp.
Dispoable stir bars for cuvette 312
Hãng: Chrono-log Corp.
Stir bars, disposable siliconized for P/N 367 (144
Hãng: Chrono-log Corp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10