Phòng kế toán
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Cập nhật ngày: 30/10/2013
Văn bản cùng loại