Acid ascorbic (vitamin C) là một chất chống oxy hóa (antioxidant), do đó có thể gây nhiễu kết quả trong thanh thử nước tiểu, ở các thử nghiệm phản ứng theo phương pháp oxy hóa. Acid ascorbic trong nước tiểu bình thường âm tính. Acid ascorbic nồng độ cao trong nước tiểu có thể gây âm tính giả đối với các chỉ số glucose, blood, leukocytes, nitrite và bilirrubin (các xét nghiệm dựa vào phản ứng oxy hóa). Do đó, khi có mặt acid ascorbic trong nước tiểu, cần thực hiện lại xét nghiệm nước tiểu ở lần tiếp theo. Việc đánh giá acid ascorbic trong nước tiểu giúp giảm nguy cơ đánh giá sai lệch kết quả xét nghiệm trong một số bệnh lý.

Bảng dưới đây thể hiện kết quả một số xét nghiệm nêu trên ÂM TÍNH GIẢ khi Vitamin C (acid ascobic) cao, ở mức 500 mg/dL. Ví dụ như glucose nước tiểu ở mức 100, 250, 500, sẽ cho kết quả âm tính nếu vitamin C ở mức 500.

 

Tác giả: Lê Văn Công – Chuyên viên quản lý sản phẩm Phương Đông

Tài liệu tham khảoInfluence of Vitamin C on Urine Dipstick Test Results