Event news

Xem tất cả

Company Activities

Xem tất cả

Internal News

Xem tất cả

Summer vacation Nha Trang 2017 - An excursion of experience and adherence

The summer's arrival means that all staff from 3 regions can have chance to take their bags and go to yellow sand beache ...

Xem tất cả

PRECISION là gì?

Precision là độ lặp lại. Precision cho biết phương pháp hay thiết bị cho ra những kết quả xét nghiệm có giá trị gần với ...

CÁC CHỈ SỐ THAM KHẢO GIÚP ĐỊNH HƯỚNG PHÂN BIỆT THIẾU MÁU THIẾU SẮT VÀ BETA-THALASSEMIA

Các chỉ số sau có thể tính trực tiếp từ xét nghiệm công thức máu, là những chỉ số tham khảo giúp định hướng phân biệt th ...

ẢNH HƯỞNG CỦA BIOTIN LÊN XÉT NGHIỆM HÓA SINH MIỄN DỊCH TRÊN CÁC MÁY PHÂN TÍCH TỰ ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO? - PHẦN 2

Các xét nghiệm miễn dịch hoạt động dựa vào sự kết hợp đặc hiệu giữa kháng nguyên và kháng thể, tạo thành phức hợp miễn d ...

ẢNH HƯỞNG CỦA BIOTIN LÊN XÉT NGHIỆM HÓA SINH MIỄN DỊCH TRÊN CÁC MÁY PHÂN TÍCH TỰ ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO - PHẦN 1

Các xét nghiệm miễn dịch hoạt động dựa vào sự kết hợp đặc hiệu giữa kháng nguyên và kháng thể, tạo thành phức hợp miễn d ...