PRECISION là gì?

Precision là độ lặp lại. Precision cho biết phương pháp hay thiết bị cho ra những kết quả xét ng ...