Nhắm cập nhật những thay đổi trong tiến bộ khoa học kỹ thuật trong điều trị lọc máu liên tục , và đem đến những kỹ thuật ...