Phân loại máy siêu âm

Với ứng dụng rộng rãi, giá thành hợp lý, giá trị chẩn đoán cao thì máy siêu âm hiện là thi ...