glycomark

GLYCOMARK – XÉT NGHIỆM MỚI TRONG THEO DÕI KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT

Glycomark là một xét nghiệm định lượng phân tử 1,5-anhydroglucitol (gọi tắt là 1,5 AG) trong máu, ...