Tầm quan trọng của nội kiểm độc lập (Nội kiểm bên thứ 3)

Vật liệu nội kiểm (hay control material) đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát chất lượng tại phòng xét nghiệm. Nó giú ...