sử dụng ống thu thập máu

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG CÁC LOẠI ỐNG THU THẬP MÁU VÀ THỨ TỰ CHO MÁU VÀO CÁC ỐNG

Hầu hết các ống máu trên lâm sàng sẽ được thêm vào các chất phụ gia có tác dụng ngăn cản ...