Như đã biết , xét nghiệm sinh hoá sử dụng phương pháp đo màu quang điện , để đo độ hấp thụ của các chất trong bệnh phẩm , người ta không thể đo trực tiếp các chất đó vì bản thân các chất đó trong dung dịch là trong , suốt . Mặt khác, trong các dung dịch xét nghiệm có rất nhiều các chất khác. nhau nên càng khó khăn trong việc đo đạc và tính toán .Vì vậy, để làm việc với một loại chất cần nghiên cứu trong dung dịch xét nghiệm , người ta sử dụng phương pháp đánh dấu màu. Bằng cách sử dụng tích chất hoá học của các chất cần nghiên cứu , người ta sử dụng chất đó cho tác dụng với một chất hay một số chất nào đó, trong quá trình phản ứng, chất đó sẽ tạo ra một sản phẩm hấp thu ánh sáng ở một bước sóng nào đó là mạnh nhất . Sự hấp thu mạnh hay yếu sẽ tỷ lệ với nồng độ của chất đó trong dung dịch . Từ đó ta có thể tính toán dễ dàng để có được các thông số mong muốn . Bài viết dưới đây sẽ trình bày các nguyên tắc tạo sản phẩm có tính chất hấp thụ để đo một số thông số xét nghiệm phổ biến

===>> Xem thêm: Các thông số trong máy xét nghiệm sinh hoá - phần 1

máy xét nghiệm sinh hoá

Creatinin (CRE)

Việc tạo màu để đo được Cre theo phản ứng sau

 

Trong đó TOOS là N-Ethyl-N-(2-Hydroxy-3-Sulfopropyl)m-Toluidine 

Pq là chất có màu đỏ, vì vậy khi đo cần bước sóng 555nm

Protein toàn phần (PRO)

Dung dịch CU++ là dung dịch kiểm phản ứng với chuỗi peptide của protein tạo thành polipeptide có màu tím. Đo sự hấp thụ của dụng dịch này ở bước sóng 540nm sẽ cho ta nồng độ của protein trong dung dịch

Phương trình phản ứng

xét nghiệm hoá sinh

 

Ure

Amoni và Co2 được tạo ra khi ure bị thuỷ phân với xúc tác là urease. Ion amoni tạo ra kết hợp với 2-Oxoglutarate vµ NADH với xúc tác là Glutamate Đihydro (GLDH) tạo thành Glutamate và NAD+, phản ứng NADH/NAD tạo ra sự thay đổi tuyến tính về sự hấp thụ ở bước sóng 340nm, nó tỷ lệ với nồng độ ure trong dung dịch

 Phương trình phản ứng

 

Cholesterol (CHO)

Phản ứng tạo màu của cholesterol theo các phản ứng sau

 

Rq là dung dịch đỏ được đo ở bước sóng 492 đến 550nm

Glucose (GLU)

Phản ứng tạo màu của glucose như sau

 

Rq là dung dịch đỏ, được đo ở bước sóng 492 đến 550nm, tốt nhất là ở 500nm

===>> Xem thêm: Cơ sở vật lý của máy xét nghiệm sinh hoá

Bilirubil toàn phần

Axit Sulfanic phản ứng với natri nitorit để tạo axit diazotized sulfanilic. Axit này phản ứng với bilirubil toàn phần với chất xúc tác dimethylsulfoxide tạo thành azobilirubil, dung dịch này đo ở bước sóng 540 đến 560 nm, tốt nhất ở 555nm

Kết thúc phần 1 của cơ sở hoá sinh trong xét nghiệm sinh hoá, chúng ta đã tìm hiểu được về 6 thông số phổ biến nhất. Đón chờ bài viết tiếp theo: Cơ sở hoá sinh trong máy xét nghiệm sinh hoá - Phần 2. Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết.